Imatge Carregant
1.0 (2024.02.08 10:21h)
Tornar

Taxes i tarifes portuàries

Informació de les taxes i tarifes portuaries de l'Autoritat Portuaria de Baleares

La prestació dels serveis portuaris pot ser realitzada directament per les autoritats portuàries o mitjançant gestió indirecta per qualsevol procediment reconegut en la llei. La prestació d'aquests serveis comporta el pagament d'unes taxes o tarifes:

  • Taxes portuàries en contraprestació per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació de serveis no comercials per les autoritats portuàries.
  • Tarifes portuàries en contraprestació pels serveis comercials que es presten en règim de concurrència i tenint aquests el caràcter de preus privats.

 

Addicionalment hi ha una sèrie de bonificacions en les taxes que l'Autoritat Portuària liquida. Aquestes bonificacions són les previstes en els articles 10 i 19 de la Llei 48/2003 de Règim econòmic i prestació de serveis als ports d'interès general, modificada per la Llei 33/2010.